Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ประกาศเมื่อ 10 ก.พ. 2016 9:38 น.

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ในกิจกรรมหน้าเสาธง กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยรองผู้อำนวยการธนัช ธากุลธเนศ จัดพิธีมอบเหรียญทองและเกียรติบัตรแก่ตัวแทนครูและนักเรียนที่ได้รางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการวิไลศักดิ์ วรรณศรี เป็นผู้มอบเหรียญทองและเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน เพื่อเป็นการแสดงความยินดี ในการท่านผู้อำนวยการได้กล่าวชื่นชมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ประกาศเมื่อ 5 ก.พ. 2016 20:18 น.

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งงานในงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 3 รายการ ได้แก่
1. รายการ “การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3” ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศ ศาลายา ในวันที่ 31 ม.ค. 2559 ผู้เข้าแข่งขัน คือ 1. นายจักรพันธ์ พวงอ้อ 2. นายวันชัย สำรวมจิต และ 3. นายศุภกิจ หล้าภา และผู้ฝึกสอน คือ 1. นายมีรัตน์ ฆ้องคำ และ 2. นายไพบูลย์ มุมอ่อน

อ่านต่อ...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด ปีการศึกษา 2558

ประกาศเมื่อ 4 ก.พ. 2016 15:24 น.

ในวันที่ 29-30 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาดณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมโดยในเช้าวันที่ 29 มกราคม เป็นกิจกรรมเดินทางไกล ในตอนบ่ายเป็นฐานกิจกรรมชาวค่าย และในตอนเย็นเป็นการจัดกิจกรรมรอบกองไฟ

อ่านต่อ...

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ประกาศเมื่อ 4 ก.พ. 2016 10:43 น.

กิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโดยรองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน นายกุศล ประเสริฐไทย ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน และสารวัตรนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนรวม 44 คน ที่ทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละประโยชน์ส่วนตนทำงานเพื่อโรงเรียน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและกล่าวชื่นชมและให้โอวาท
นักเรียนผู้ได้รับเกียรติบัตร แยกตามรายการ ดังนี้

อ่านต่อ...

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ครั้งที่ 1,2/2559

ประกาศเมื่อ 2 ก.พ. 2016 11:58 น.

รายงานการประชุมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ครั้งที่ 1/2559

ประกาศเมื่อ 1 ก.พ. 2016 15:58 น.
-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

โครงการปณิธานความดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู