Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

ทำบุญกฐิน ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศเมื่อ 5 พ.ย. 2014 6:42 น.

IMG_0383-horz

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมได้จัดงานบุญกฐิน ทอดถวาย ณ วัดศรีภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและให้นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอน ในการทำบุญกฐินที่ถูกต้อง

อ่านต่อ...

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศเมื่อ 5 พ.ย. 2014 6:34 น.

IMG_9641-horz

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีพุทธศักราช 2557 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความรักความสามัคคี  เมื่อวันที่  27-31 ตุลาคม 2557

อ่านต่อ...

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำเพศศึกษา เอดส์ และท้องไม่พร้อม

ประกาศเมื่อ 5 พ.ย. 2014 5:42 น.

IMG_7666-horz

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมได้จัดอบรมนักเรียน ใน โครงการอบรมนักเรียนแกนนำเพศศึกษา เอดส์ และท้องไม่พร้อม เมื่อวันที่  25-26 ตุลาคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เรือง สอบราคาซื้อโต๊ะเรียน มอก.1494-2541 และเก้าอี นักเรียน มอก.1495-2541

ประกาศเมื่อ 31 ต.ค. 2014 5:00 น.

ด้วยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่ง ที่  22 / 2546  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ โต๊ะเรียน มอก.1494-2541 และเก้าอี้นักเรียน มอก.1495-2541 จำนวน 350 ชุด

อ่านต่อ...

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

ประกาศเมื่อ 7 ต.ค. 2014 8:20 น.

สาขาวิชาที่รับสมัคร

1 วิชาเอก ดนตรีสากล  จำนวน 1 คน

อ่านต่อ...

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศเมื่อ 11 ก.ย. 2014 8:56 น.
-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

โครงการปณิธานความดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู