Get Adobe Flash player

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”
หน้าปัจจุบัน8 จาก 14 « First...678910...Last »

การตอบปัญหาการอ่าน “มหกรรมหนังสือภาคอีสาน” ครั้งที่ 1 Books Fair 2013

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาการ อ่าน “มหกรรมหนังสือภาคอีสาน” ครั้งที่ 1 Books Fair 2013 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 6 กรกฎาคม 2556การประกวดแข่งขัน “พาทีสร้างสรรค์”

การประกวดแข่งขัน “พาทีสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย วันที่ 2 กรกฎาคม 2556

งานโภชนาการปฏิบัติหน้าที่ดูแลโรงอาหาร

งานโภชนาการโดยการนำของคุณครูยุวดี จันทร์โพธิ์
ปฏิบัติหน้าที่
1.ควบคุมคุณภาพอาหาร
2.ควบคุมราคาและปริมาณอาหารให้เหมาะสม
3.ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบในการบริโภค
4.มารยาทในการซื้อ ในการเก็บภาชนะ ฯ
5.ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ
imageimage
imageimage

เอกสารประกอบการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง

คลิกเพื่อดาวส์โหลดเอกสารnew1 

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

page11วันพฤหัสบดี ที่   ๑๓   มิถุนายน ๒๕๕๖  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  โดยมี นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธาน โดยจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที  แสดงความเคารพ  ยอมรับนับถือต่อคุณครู  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้  คณะผู้บริหาร  คณะครู และนักเรียน โดยนายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ได้ให้โอวาทกับนักเรียนในการ ศึกษาเล่าเรียน เน้นให้เป็นคนดี มีคุณธรรมประจำใจ ตั้งใจเรียนและเชื่อฟังคำสั่งสอนของครู ในกิจกรรมไหว้ครู บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก  ตื่นเต้น  ของนักเรียน  พานดอกไม้ พานธูปเทียน และกรวยดอกไม้ธูปเทียนนั้น  ต่างตกแต่งด้วยความบรรจง พิถีพิถันและงดงาม และในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เป็นแบบอย่างทั้งในด้านการเรียน ด้านกิจกรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าว

 

 

รวมพลครูวิทยาศาสตร์

ท่านผู้อำนวยการโสภณ มาตราสงคราม ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราขภัฎเลย ในวันที่ 11 มิ.ย.56

image

image

image

ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา

เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา คลิกเพื่อดาวส์โหลด new1
หน้าปัจจุบัน8 จาก 14 « First...678910...Last »
-ข่าวจาก สพม. เขต 25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู