Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศเมื่อ 11 พ.ค. 2016 17:10 น.

คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานบุคลากรตามโครงสร้างขอบข่ายและภารกิจบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

ประกาศเมื่อ 10 พ.ค. 2016 11:55 น.

รายงานการประชุมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ครั้งที่ 4/2559

ประกาศเมื่อ 9 พ.ค. 2016 14:32 น.

รายงานการประชุมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ครั้งที่ 3/2559

ประกาศเมื่อ 30 มี.ค. 2016 9:49 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเมื่อ 25 มี.ค. 2016 14:04 น.

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเมื่อ 9 มี.ค. 2016 15:57 น.
-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู