Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ประกาศเมื่อ 4 ก.พ. 2016 10:43 น.

กิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโดยรองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน นายกุศล ประเสริฐไทย ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน และสารวัตรนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนรวม 44 คน ที่ทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละประโยชน์ส่วนตนทำงานเพื่อโรงเรียน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและกล่าวชื่นชมและให้โอวาท
นักเรียนผู้ได้รับเกียรติบัตร แยกตามรายการ ดังนี้

อ่านต่อ...

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ครั้งที่ 1,2/2559

ประกาศเมื่อ 2 ก.พ. 2016 11:58 น.

รายงานการประชุมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ครั้งที่ 1/2559

ประกาศเมื่อ 1 ก.พ. 2016 15:58 น.

รายงานการประชุมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ครั้งที่ 9/2558

ประกาศเมื่อ 7 ม.ค. 2016 12:12 น.

ภูเวียงวิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ต้อนรับปี พ.ศ.2559

ประกาศเมื่อ 7 ม.ค. 2016 11:57 น.

เมื่อเช้าวันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการวิไลศักดิ์ วรรณศรี คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนทุกคน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 ณ บริเวณลานหน้าเสาธงของโรงเรียน โดยทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำมาใส่บาตรแด่พระสงฆ์ที่นิมนต์มา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์และสามเณรมาจำนวน 45 รูป จากวัดในบริเวณชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน ถือเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน สร้างความตระหนักสำนึกรักบ้านเกิดแก่นักเรียน และนอกจากนั้นยังเป็นการธำรงพระพุทธศาสนา และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยผ่านการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

อ่านต่อ...

คำสั่งโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ที่ 82/2558 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายงานบุคลากรตามโครงสร้างขอบข่ายและภารกิจบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2558

ประกาศเมื่อ 3 พ.ย. 2015 3:33 น.
-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

โครงการปณิธานความดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู