Get Adobe Flash player

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

รวมพลครูวิทยาศาสตร์

ท่านผู้อำนวยการโสภณ มาตราสงคราม ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราขภัฎเลย ในวันที่ 11 มิ.ย.56

image

image

image

ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา

เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา คลิกเพื่อดาวส์โหลด new1

ประชุมปรับปรุงหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวางแผนการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย  และได้วางแผนในการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2556                   ณ  ห้องโสตฯ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   วันศุกร์ ที่  7 มิถุนายน 2556  เวลา  16.00 น. ถึงเวลา 20.00 น.

1171_512097238855497_1447515347_n  941151_512097585522129_457436008_n

 

 

 

 

935563_512097408855480_1629606180_n       944266_512097478855473_773119344_n

 

 

 

 

 

994327_512097325522155_1312743349_n969569_512098135522074_434441985_n

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเพื่อดูภาพที่เกี่ยวข้อง

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครั้งที่8/2556 6 มิ.ย.56

1.กำกับติดตามการส่งงาน การประเมินตนเอง แผนจัดการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงคู่เคียงมาตรฐานสากล
2.ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
3.จัดโครงสร้างการบริหารงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4.แก้ปัญหาการใช้ห้องเรียนเนื่องจากกำลังปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ 3ห้อง
5.วางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ปี56
6.จัดเลี้ยงรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จำนวน 11คน

image

image

image  image

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประชุมปรึกษาหารือ ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556

599302_177455799072029_1520823961_n562337_177456052405337_202008712_n

578094_177455942405348_911808735_n

สรุปผลการประชุมรายละเอียดดังนี้

1. แจ้งผลการทดสอบ O-Net ระดับ ม.3 และม.6 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

– ม.3 มีคะแนนเฉลี่ยน 25.86  ต่ำกว่าปี 54  ลดลง  4.32 คะแนน

– ม.6 มีคะแนนเฉลี่ย 20.37 สูงกว่าปี 54  เพิ่มขึ้น 1.55 คะแแน

2.  หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ในระดับชั้น ม.ต้นให้ใช้หนังสือจากสำนักพิมพ์ อจท.ทั้งหมด ส่วน ม.ปลายให้ใช้แบบเดิม

3.  การพัฒนาอาคารเรียน ให้จัดป้ายนิเทศ ปรับบรรยากาศให้ดีขึ้น

4.  เชิญชวนครูส่งผลงานประกวด “ครูสอนดีเด่น” ของคุรุสภา ส่งภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  ดูรายละเอียดจากเว็บของคุรุสภา

5.  ส่งรายงานการวิจัยหน้าเดียว ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2556

ส่ง T – SAR วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2556

6. พิจารณา ความดีความชอบของบุคลากรในกลุ่มสาระ ครั้งที่ 1  1 เม.ย. 56

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   602723_157687047728597_1570564370_n599066_157687164395252_2143438602_n550005_157686367728665_1124309625_n

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประชุมปรึกษาหารือ ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 56

สรุปผลการประชุมรายละเอียดดังนี้

1. ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ ผลการทดสอบ O-Net ระดับ ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

มีคะแนนเฉลี่ย 36.81  สูงกว่าปี 54  เพิ่มขึ้น  4.48 คะแนน คิดเป็น 13.86 %

มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ  1.44 คะแนน คิดเป็น 4.07%

2. ปรับโครงการและแจงรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ใกล้กับความเป็นจริงที่สุด

3. พิจารณา ความดีความชอบของบุคลากรในกลุ่มสาระ ครั้งที่ 1  1 เม.ย. 56

 

ประชุมจัดสรรงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2556

 

599201_551956581493387_525086979_n

คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ร่วมประชุุมพิจารณางานโครงการ ในวันที่ 21 มีนาคม 56  ณ ห้องอินทนิน ท่านผู้อำนวยการได้ให้นโยบายและหลักในการเขียนงานโครงการ โดยให้ ทุกงาน ทุกกลุ่มสาระ นำโครงการไปปรับ ชี้แจงงบประมาณที่ต้องการให้ละเอียด ชัดเจน และส่งงานโครงการที่ปรับใหม่ ส่งเช้าวันที่ 25 มี.ค. 56 และขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอีกครั้งในวันที่ 26 มี.ค. 56 เวลา 13:00 น. ณ ห้องอินทนิน

การอบรมเว็บไซต์กลุ่มงาน กลุ่มสาระ

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้จัดโครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 19 -20 มีนาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม โดยมีท่านรองสุรวุฒิ นักปราชญ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรในการอบรม คือ คุณกฤษติวกร  ธรรมแสง กรรมการผู้จัดการ บริษัทอีสานดอทคอม จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท ไอดีออน จำกัด และ Google Apps authorized reseller

DSC08503

คลิกเพื่อดูภาพบรรยากาศการอบรม

แบบรายงานต่างๆ

SAR-กลุ่มสาระ คลิกเพื่อดาวส์โหลดnew1
แบบรายงานโครงการคลิกเพื่อดาวส์โหลด new1
แบบรายงานผลการปฎิบัติงาน คลิกเพื่อดาวส์โหลดครับ  new1
แบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คลิกเพื่อดาวส์โหลดครับnew1

แบบฟอร์ม T-SAR ครู

 

ปก SAR1

คลิกดาวโหลดปก
คลิกดาวโหลดแบบฟอร์ม T-SAR ครู

-ข่าวจาก สพม. เขต 25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู