Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประกาศเมื่อ 23 ก.พ. 2015 9:13 น.

ด้วยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จะดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์  2558 และ 2-3 มีนาคม 2558

อ่านต่อ...

16 มกราคม 2558 กิจกรรมวันครู

ประกาศเมื่อ 20 ม.ค. 2015 8:59 น.

วันที่ 16 มกราคม 2558  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ได้จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 59 กิจกรรมวันครูประจำอำเภอภูเวียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี

อ่านต่อ...

27-29 ธันวาคม 2557 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

ประกาศเมื่อ 30 ธ.ค. 2014 2:34 น.

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

อ่านต่อ...

วันที่ 16 ธันวาคม 2557 สภานักเรียนศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนขามแก่นนคร

ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2014 9:49 น.

สภานักเรียน ของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารจัดการแบบประชาธิปไตยในโรงเรียน ณ โรงเรียนขามแก่นนคร ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557

อ่านต่อ...

วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโสภณ มาตราสงคราม

ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2014 9:25 น.

บุคลากรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมและตัวแทนนักเรียน   เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้อำนวยการโสภณ มาตราสงคราม ในการย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557

อ่านต่อ...

วันที่15 ธันวาคม 2557 ต้อนรับผู้อำนวยการวิไลศักดิ์ วรรณศรี

ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2014 9:06 น.

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการวิไลศักดิ์ วรรณศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ในการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
โดยมีผู้มีเกียรติให้การต้อนรับพร้อมคณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ให้การต้อนรับวันที่ 15 ธันวาคม 2557

อ่านต่อ...

-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

โครงการปณิธานความดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู