Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

รายงานการประชุมข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2560

ประกาศเมื่อ 16 มิ.ย. 2017 10:05 น.

รายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศเมื่อ 9 มิ.ย. 2017 16:09 น.

ประกาศใช้ตารางเรียน ภาคเรียน 2/2560 ฉบับแก้ไข เริ่มใช้ จ.22/05/2560

ประกาศเมื่อ 21 พ.ค. 2017 6:55 น.

รายงานผลการปฏิบัติงานระบบดูแล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเมื่อ 31 มี.ค. 2017 9:31 น.

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศเมื่อ 20 มี.ค. 2017 8:01 น.

อ่านต่อ...

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ประเภทนักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป)

ประกาศเมื่อ 20 มี.ค. 2017 8:00 น.

อ่านต่อ...

-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

โครงการปณิธานความดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู