Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศเมื่อ 20 มี.ค. 2017 8:01 น.

อ่านต่อ...

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ประเภทนักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป)

ประกาศเมื่อ 20 มี.ค. 2017 8:00 น.

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตา

ประกาศเมื่อ 15 มี.ค. 2017 14:41 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 ซ้อมวันที่ 16 มี.ค. 08.00 น.,รับจริง 17 มี.ค. นี้

ประกาศเมื่อ 9 มี.ค. 2017 21:01 น.

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 เข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และห้องเรียนพิเศษ

ประกาศเมื่อ 9 มี.ค. 2017 21:00 น.

อ่านต่อ...

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 เข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และห้องเรียนพิเศษ

ประกาศเมื่อ 8 มี.ค. 2017 19:09 น.

อ่านต่อ...

-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

โครงการปณิธานความดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู