Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

ดาวน์โหลดเอกสารการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว59 (ในแฟ้มควรมี)

ประกาศเมื่อ 1 ก.ย. 2017 14:24 น.

ถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล “ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา”

ประกาศเมื่อ 14 ก.ค. 2017 13:35 น.

รับชมวีดิทัศน์ผ่านทาง youtube.com

>> คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์ที่นี้

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

ประกาศเมื่อ 19 มิ.ย. 2017 10:00 น.

รายละเอียดประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เรื่อง   สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

อ่านต่อ...

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2560

ประกาศเมื่อ 16 มิ.ย. 2017 10:05 น.

รายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศเมื่อ 9 มิ.ย. 2017 16:09 น.

ประกาศใช้ตารางเรียน ภาคเรียน 2/2560 ฉบับแก้ไข เริ่มใช้ จ.22/05/2560

ประกาศเมื่อ 21 พ.ค. 2017 6:55 น.
-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู