Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

ประกาศเมื่อ 27 พ.ค. 2012 14:12 น.

 ภูเวียงวิทยาคม บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู