Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประกาศเมื่อ 26 ธ.ค. 2012 6:02 น.

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
   
   
 sisitorn copy  kunatip
 นางสาวกนกพิชญ์ เสาร่อน
-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

โครงการปณิธานความดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู