Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเมื่อ 14 ธ.ค. 2012 5:19 น.
 1.  ฟอร์มหัวข้อสอบโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปีการศึกษา 2559
 2. ตารางเรียนรวม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 3. คำสั่งสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

งานบุคลากร

 1. คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานบุคลากรตามโครงสร้างขอบข่ายและภารกิจบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
 2. รายงานการประชุมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ครั้งที่ 1/2559 (7 ม.ค. 2559)
 3. รายงานการประชุมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ครั้งที่ 9/2558 (1 ธ.ค. 2558)
 4. คำสั่งโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ที่ 82/2558 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายงานบุคลากรตามโครงสร้างขอบข่ายและภารกิจบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
 5. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบ บร.)
 6. เอกสารงานประกันคุณภาพ
 7. แบบคำขอเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)
 8. ปก T-SAR 2015 (psd)
 9. แบบฟอร์ม T-SAR 2015

 

 

 

  • ไม่มีเอกสาร
-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู