Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

ถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล “ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา”

ประกาศเมื่อ 14 ก.ค. 2017 13:35 น.

รับชมวีดิทัศน์ผ่านทาง youtube.com

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ
เผยแพร่ผลงานครู