Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

ฐานการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ฐานธนาคารโรงเรียน (ใบงาน ใบความรู้)

ประกาศเมื่อ 1 ส.ค. 2016 13:55 น.

ประกาศถึงทุกกลุ่มสาระฯ ให้ตรวจสอบข้อมูล

ประกาศเมื่อ 21 ก.ค. 2016 16:18 น.

ข้อมูลครอบครัว

  • ให้ครูแต่ละกลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูลของครูในกลุ่มลงในไฟล์ด้านล่างนี้ แล้วนำส่งงานบุคลากร ด่วนครับ!!!
  • ดาวน์โหลดไฟล์ excel ที่นี้

อ่านต่อ...

รายงานการประชุมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ครั้งที่ 5/2559

ประกาศเมื่อ 8 ก.ค. 2016 16:43 น.

SAR ปีการศึกษา 2558

ประกาศเมื่อ 6 ก.ค. 2016 11:25 น.

 

รายงายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านต่อ...

รูปแบบการจัดทำรายงานการเยี่ยมบ้าน 1/2559

ประกาศเมื่อ 26 มิ.ย. 2016 22:15 น.

แจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์และข้อมูลครอบครัว เพื่อใช้ดำเนินการโครงการจ่ายตรง (หมดเขต 24 มิ.ย.59) หากพ้นกำหนด ถือว่าข้อมูลถูกต้อง

ประกาศเมื่อ 23 มิ.ย. 2016 7:56 น.
-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

โครงการปณิธานความดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู