Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”
  • คลิก>>>
    คลิก>>>

ประกาศรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศเมื่อ 20 ก.พ. 2017 8:29 น.

ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 หน้า 1

ประกาศรับห้องเรียนพิเศษม.1และม.43 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษม.1และม.44

16910725_1338684262859499_932242109_o

รายงานการประชุมข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2559

ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 2017 17:11 น.

รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเมื่อ 13 ม.ค. 2017 15:11 น.

รายงานการประชุมข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2559

ประกาศเมื่อ 20 ธ.ค. 2016 15:35 น.

ดาวน์โหลด ตารางเรียนรวม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเมื่อ 12 ธ.ค. 2016 13:54 น.

รายงานการประชุมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ก่อนเปิดภาคเรียน 2/2559

ประกาศเมื่อ 17 พ.ย. 2016 10:55 น.
-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

โครงการปณิธานความดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู